Praca
 
 
 

23.11.2015
W odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko koordynatora ds. wdrażania PROW wpłynęła jedna oferta.

13.11.2015
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko
 
Koordynator ds. wdrażania PROW
(Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)
 
Wymagania konieczne:
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o podobnym typie i zasięgu
 3. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania o środki z funduszy unijnych i rozliczania projektów
 4. Znajomość założeń Programu Leader
 5. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń
 6. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 7. Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
 8. Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 9. Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 10. Komunikatywność
Wymagania pożądane:
 1. Znajomość j. angielskiego lub innego języka roboczego Unii Europejskiej
 2. Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
 3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Nadzór nad wdrażaniem LSR objętym PROW 2014-2020
 2. Kierowanie działań związanych z udzielaniem wsparcia inwestycyjnego z zakresu wsparcia w ramach PROW 2014-2020
 3. Wsparcie działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej
 4. Doradztwo beneficjentom LGD w zakresie przygotowania i realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 5. Informowanie nt. LGD oraz realizacji LSR
 6. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora biura
Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań
 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą mailową/ pocztową do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 14.00 na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
ul. Mickiewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie
Turn on Javascript!   
tel/fax: 86 275 74 52
 
O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD.
 
Informujemy, że oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane, natomiast ofert nie wybranych nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie również prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
 
Kandydaci o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej poinformowani zostaną telefonicznie.