Małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy:

wersja 7z - zmiany wprowadzone 18 kwietnia 2014

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku zmiany wyróżniono kolorem

wersja 7z - obowiązuje od 31 stycznia 2013

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku

wersja 6z - obowiązuje od 6 kwietnia 2012 - drobne poprawki techniczne wprowadzono 18 kwietnia

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku

wersja 5z - obowiązuje od 18 lipca 2011 do 5 kwietnia 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienie wniosku

wersja 4z aktywny formularz - obowiązuje od 27 czerwca 2011 do 17 lipca 2011

- aktywny wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia akt ywnego wniosku

wersja 4 z ze zmianami - obowiązuje od 12 maja 2011

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - zmiany w instrukcji wprowadzone w dn. 12 maja 2011 oznaczono kolorem żółtym

wersja 4z - obowiązuje od 31 sierpnia 2010

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

wersja 3 z - obowiązuje do 30 sierpnia 2010

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy   

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).


Umowa:

- umowa 8z

- wersja 7z

- wersja 6z

- wersja 5z


Wniosek o płatność:

wersja 8z ze zmianami wprowadzonymi 22 maja 2014

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku + załącznik nr 16 + załącznik  21b + załącznik 21d

wersja 8z - obowiązuje od 5 maja 2014

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku + załącznik nr 16 + załącznik  21b + załącznik 21d +oświadczenie Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja 7z ze zmianami wprowadzonymi 22 maja 2014

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku

wersja 7z ze zmianami wprowadzonymi 24 kwietnia 2014

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku

wersja 7z - obowiązuje od 15 maja 2013

- wniosek o płatność + instrukcja wypelnienia wniosku + załącznik 16 + załącznik 21b + załącznik 21d

wersja 6z - obowiązuje od 1 sierpnia 2012 /poprawki techniczne w dn. 13.11.2012/

- wniosek o płatność + instrukcja wypelnienia wniosku + załącznik 16 + załącznik 21b + załącznik 21d

wersja 5z - obowiązuje od 15 grudnia 2011 do 31 lipca 2012

- wniosek o płatność + instrukcja wypelnienia wniosku + załącznik 16 + załącznik 21b + załącznik 21d

wersja 4z - obowiązuje od 29 listopada 2010 do 14 grudnia 2011

- wniosek o płatnośćinstrukcja wypełnienia wniosku o płatność

wersja 3z - obowiązuje do 29 listopada 2010

- wniosek o płatność instrukcja wypełnienia wniosku o płatność


Sprawozdanie:

do wniosku w wersji 4z i póżniejszych

- sprawozdanie z realizacji operacji + instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

do wniosku w wersji 3 z

- sprawozdanie z realizacji operacji + instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji


Ankieta:

- ankieta monitorująca wykonanie operacji + instrukcja do ankiety monitorującej wykonanie operacji