Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2012

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy z działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
Termin składania wniosków:  od 11 czerwca  2012 r. do 26 czerwca 2012 r.
 
Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500
 
Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku) oraz wersję elektroniczną
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane.
Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.
 
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: operacja musi uzyskać w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.
UWAGA: W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.
 
Limit dostępnych środków - 100 000,00 zł
 
Dokumenty do pobrania:
Formularz wniosku + instrukcja wypełnienia wniosku /aktualizacja 1.06.2012/
Ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji /aktualizacja 1.06.2012/
Oświadczenie de minimis /aktualizacja 1.06.2012/
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości /aktualizacja 1.06.2012/
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy /aktualizacja 1.06.2012/
Oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej  /aktualizacja 1.06.2012/
Wzór zapytania ofertowego
Kryteria zgodności z LSR
Kryteria lokalne LGD
Minimalne wymagania
Wykaz dokumentów
Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy
Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów
Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52

2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Termin składania wniosków: od 6 czerwca do 22 czerwca 2011 roku

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku + instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji

Oświadczenie de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  + materiał pomocniczy /opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego/

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Wzór zapytania ofertowego

Kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów

Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy

Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt. W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.

Limit środków:  373 473,60  zł

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia. Pytania można kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie:  86 275 74 52


2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 12 lipca do 10 sierpnia 2010 roku
Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30
Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku). 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny plan operacji

Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

Oświadczenie de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie o statusie mikroprzedsiębiorcy

Kryteria wyboru operacji

Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią Gminy

Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Limit środków dostępnych w konkursie: 186 736,80 zł

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia. Pytania należy kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52, 504 056 009.