Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Termin składania wniosków: od 11 czerwca do 26 czerwca 2012 roku

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500

Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).   Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku + instrukcja wypełniania wniosku /aktualizacja 1.06.2012/

Ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji /aktualizacja 1.06.2012/

Oświadczenie de minimis /aktualizacja 1.06.2012/

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości /aktualizacja 1.06.2012/

Kryteria zgodności z LSR

Lokalne kryteria LGD

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów

Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią Gminy

Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych

Wykaz PKD

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt. W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.

Limit środków:  250 000,00

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia. Pytania można kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie:  86 275 74 52


2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

Termin składania wniosków: od 6 czerwca do 22 czerwca 2011 roku

Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku). 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania: 

Tradycyjny formularz wniosku + instrukcja wypełniania wniosku + errata do instrukcji

Aktywny formularz wniosku pdf + instrukcja wypełnienia

Ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji

Oświadczenie de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów

Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią Gminy

Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt. W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.

Limit środków:  311 473,60 

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia. Pytania można kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie:  86 275 74 52


2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

Termin składania wniosków: od 12 lipca do 10 sierpnia 2010 roku

Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30; 

Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku). 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania: 

Formularz wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny plan operacji

Instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji

Oświadczenie de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Kryteria wyboru operacji

Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią Gminy

Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych

Limit środków:  186 736,80 zł

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia. Pytania można kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: (86) 275 74 52, 504 056 009.