Odnowa i rozwój wsi
Zarząd Województwa Podlaskiego
 Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Bobra”  wniosków o przyznanie pomocy w  ramach   działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
I . Termin składania wniosków: od dnia 16 lipca 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku
II.  Limit dostępnych środków:  98 315,64 zł
III. Miejsce i tryb składania wniosków:
  1. Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz 3 oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku) oraz 1 wersję elektroniczną na CD/DVD (na nośniku powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formie aktywnego pdf) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.
  2. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii  (potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, podpis osoby przyjmującej wniosek i opatrzone pieczęcią LGD).
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD.
 
IV. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz  pozostałe dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD dostępne będą:
  1. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  2. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
  3. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”: www.krainabobra.eu
  4. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: www.prow.wrotapodlasia.pl
V.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
Uzyskanie minimum 40 punktów z maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.

VI. Dodatkowe informacje:  Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3,  18-200 Wysokie Mazowieckie, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500, tel. (86) 275 74 52 e-mail: Turn on Javascript!.

Dokumenty do pobrania:
- formularz wniosku + instrukcja wypełnienia wniosku
- oświadczenie o realizacji projektów
- oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy
- kryteria zgodności z LSR
- lokalne kryteria LGD
- minimalne wymagania
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Termin składania wniosków: 4 – 18 marca 2013
 
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500
 
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku) oraz wersję elektroniczną.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.
 
Aby operacja zostala wybrana do dofinansowania musi uzyskać w wyniku oceny operacji wedlug kryteriów wyboru określonych przez LGD co najmniej 40 pkt.
UWAGA:  W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 384 129,76 zł
 
Dokumenty do pobrania:
formularz wniosku + instrukcja wypełnienia wniosku
oświadczenie o realizacji projektów
oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy
kryteria zgodności z LSR
lokalne kryteria LGD
minimalne wymagania
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Pytania proszę kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52

2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 4 czerwca - 20 czerwca 2012
 
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500
 
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku) oraz wersję elektroniczną. 
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.
 
Aby operacja zostala wybrana do dofinansowania musi uzyskać w wyniku oceny operacji wedlug kryteriów wyboru określonych przez LGD co najmniej 40 pkt. W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 1 170 022,29 zł
 
Dokumenty do pobrania:
formularz wniosku + instrukcja wypełnienia wniosku
oświadczenie o realizacji projektów
oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy
kryteria zgodności z LSR
lokalne kryteria LGD
minimalne wymagania
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Pytania proszę kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52

2011
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2011
 
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr. 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).
Aby operacja zostala wybrana do dofinansowania musi uzyskać w wyniku oceny operacji wedlug kryteriów wyboru określonych przez LGD co najmniej 40 pkt. W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 922 048,00 zł
 
Dokumenty do pobrania:
formularz wniosku o przyznanie pomocy 
Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
Oświadczenie o realizacji projektów
Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
Wniosek o zaliczkę
Instrukcja do wniosku o zaliczkę
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Pytania proszę kierować na adres email: Turn on Javascript!  lub telefonicznie: 86 275 74 52.

2010                

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 11 maja 2010 roku
Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr. 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30; 
Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 838 718,00 zł

Dokumenty do pobrania:
Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
Instrukcja wypełniania wniosku
Oświadczenie o realizacji projektów
Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Pytania należy kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52; 504 056 009