Małe projekty
2014
 
Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty
 
Termin składania wniosków:  07 – 22.04.2014 r.
 
Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
 
Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.
 
Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt z maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
 
Do pobrania:
Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (na płycie CD/DVD).
Uwaga: Na każdej stronie wniosku (na dole strony), zarówno na formularzu aktywnego pdf  jak i na wydruku znajduje się unikalna suma kontrolna (ciąg cyfr i liter), która jednoznacznie identyfikuje wniosek. Aby sumy kontrolne na wniosku i na wydruku zgadzały się należy zachować następującą kolejność czynności: najpierw zapisać dokument na informatycznym nośniku danych a następnie go wydrukować.
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 100 859,08 zł.
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres e-mail: Turn on Javascript!  lub telefonicznie: 86 275 74 52.

2013 - II nabór
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty

Termin składania wniosków: 27 września – 11 październik 2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:
Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (na płycie CD/DVD).
Uwaga: Na każdej stronie wniosku (na dole strony), zarówno na formularzu aktywnego pdf  jak i na wydruku znajduje się unikalna suma kontrolna (ciąg cyfr i liter), która jednoznacznie identyfikuje wniosek. Aby sumy kontrolne na wniosku i na wydruku zgadzały się należy zachować następującą kolejność czynności: najpierw zapisać dokument na informatycznym nośniku danych a następnie go wydrukować.
 
Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.
W przypadku, gdy podczas oceny operacji zgodnie z kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje:
a) z terenu danej gminy w obecnym konkursie żadna operacja nie otrzymała dofinansowania – wyżej umieszczona zostanie operacja, z gminy, z której w obecnym konkursie żadna operacja nie otrzymała dofinansowania
b) wnioskowana kwota – wyżej umieszczona zostanie operacja, z niższą wnioskowaną kwotą
c) stosunek wnioskowanej kwoty do kosztów całkowitych operacji – wyżej umieszczona zostanie operacja o niższym ilorazie.
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 125 000,00 zł
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres e-mail: Turn on Javascript!  lub telefonicznie: 86 275 74 52.

2013 - I nabór
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty
 
Termin składania wniosków: 5 - 19 marca 2013 r.
 
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500
 
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.
 
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.
 
Do pobrania:
Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (na płycie CD/DVD).
Uwaga:
Na każdej stronie wniosku (na dole strony), zarówno na formularzu aktywnego pdf  jak i na wydruku znajduje się unikalna suma kontrolna (ciąg cyfr i liter), która jednoznacznie identyfikuje wniosek.
Aby sumy kontrolne na wniosku i na wydruku zgadzały się należy zachować następującą kolejność czynności: najpierw zapisać dokument na informatycznym nośniku danych a następnie go wydrukować.
 
Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.
UWAGA: W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 150 000,00 zł
 
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres e-mail: Turn on Javascript!  lub telefonicznie: 86 275 74 52.
2012 - II nabór
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty

Termin składania wniosków: od 24 września 2012 r. do 10 października 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane. 

Do pobrania:

- aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy + instrukcja do wniosku

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (na płycie CD/DVD).

- załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składany w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- kryteria wyboru operacji - zgodnie z LSR 

- lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu małych projektów

- minimalne wymagania,

 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

- oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowanych projektach z udziałem środków UE

- oświadczenie Wójta/Burmistrza

- oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.

W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.

Limit środków dostępnych w konkursie: 184 596,87 zł

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres e-mail: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52.


2012 - I nabór
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty

Termin składania wniosków: od 2 kwietnia 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane. 

Do pobrania:

- aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy + instrukcja do wniosku

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (na płycie CD/DVD).

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- kryteria wyboru operacji - zgodnie z LSR 

- lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu małych projektów

- minimalne wymagania,

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

- oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowanych projektach z udziałem środków UE

- oświadczenie Wójta/Burmistrza

- oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- wniosek o zaliczkę

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.

W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.

Limit środków dostępnych w konkursie:  300 000,00 zł

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres e-mail: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52.


2011 - II nabór

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty

 Termin składania wniosków: od 29 sierpnia  2011 r. do 26 września 2011 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane. 

Do pobrania:

- aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy  -  /przypominamy, iż jedynym obowiązującym formularzem wniosku jest aktywny pdf, wersje w formacie Excel z poprzedniego naboru są nieobowiązujące/

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie pdf.

- instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- kryteria wyboru operacji - zgodność z  Lokalną Strategią Rozwoju

lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu małych projektów

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

- oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowanych projektach z udziałem środków UE

- oświadczenie Wójta/Burmistrza o zgodności operacji za strategią gminy na terenie, której będzie realizowana operacja

- oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- wniosek o zaliczkę

- instrukcja do wniosku o zaliczkę

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.

W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o kolejności zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonym przez Biuro LGD.

Limit środków dostępnych w konkursie:  579 828,64 zł

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52.


2011 - I nabór

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty.  

Termin składania wniosków: od 31 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.  

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).   

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura.

Maksymalna wysokość dofinansowania - 25 tys. zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu - 4,5 tys zł., maksymalna wartość projektu - 100 tys. zł.

Jeden beneficjent w trakcie trwania Programu może otrzymać łączną pomoc - 100 tys. zł.

Do pobrania:

wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

wniosek o zaliczkę

instrukcja do wniosku o zaliczkę

wykaz dokumentów dodatkowych

oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowanych projektach z udziałem środków UE

oświadczenie Wójta/Burmistrza o zgodności operacji za strategią gminy na terenie, której będzie realizowana operacja

oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

kryteria wyboru i minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Limit środków dostępnych w konkursie: 250 000,00 zł.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.  Pytania należy kierować na adres email: Turn on Javascript! lub telefonicznie: 86 275 74 52.  


2010

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na male projekty

Termin składania wniosków: od 19 kwietnia do 14 maja 2010 roku 

Miejsce składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, pokój nr. 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej(drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku). 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 

Instrukcja wypełniania wniosku

Oświadczenie o realizacji projektów

Oświadczenie o zgodności operacji ze strategią gminy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Limit środków dostępnych w konkursie: 560 210,40 zł

Więcej informacji na temat konkursu: w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem , tel. 86 275-74-52, 504 056 009, e-mail: Turn on Javascript!