Obszar
Ogólne informacje

Pod względem administracyjnym obszar Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” obejmuje dziesięć gmin: Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Rudka, Brańsk oraz miasto Brańsk. Wchodzą one w skład dwóch powiatów: powiatu wysokomazowieckiego i powiatu bielskiego leżących na terenie województwa podlaskiego. Obszar LGD zajmuje teren o łącznej powierzchni 1328 km², co stanowi 6,57% powierzchni całego województwa podlaskiego. 

W 2015 roku do Stowarzyszenia przystapiły nowe gminy: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów oraz miasta Wysokie Mazowieckie i Zambrów.


Bogactwo naturalne obszaru LGD

Specyfikę regionu wyraża jednolita budowa geologiczna oraz ukształtowanie powierzchni. Obszar odznacza się typowo nizinnym, jednostajnym i lekko pofałdowanym krajobrazem. Bardziej urozmaicona rzeźba terenu występuje jedynie w północno-wschodniej części regionu. Elementem spójnym, będącym jednocześnie istotnym atutem omawianego obszaru LGD, zwiększającym jego atrakcyjność turystyczną jest występująca tu fauna i flora, charakteryzująca się dużą różnorodnością. Obszar LGD należy ponadto do regionów bogatych pod względem zasobów wodnych.
 
Część terenu LGD należy do obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc Polski, a także do Obszaru Specjalnego Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”. W południowej część terenu – dolina rzeki Nurzec – znajdują się tu siedliska wilgotne i mokre, związane z obniżeniami terenu i doliną rzeki. W dolinie rzeki Nurzec, występuje naturalna roślinność wodna, torfowiskowa i bagienna, zbiorowiska krzewiastych wierzb oraz fragmenty łęgów wierzbowo – topolowych. Wysoczyzna Wysokomazowiecka stanowi dział wodny Bugu i Narwi. Niedaleko Wysokiego Mazowieckiego swe źródła mają wielkie dopływy Narwi (Jabłonka, Ślina, Rokitnica) oraz Bugu (Brok Mały i Duży). 

Pod ścisłą ochroną w odniesieniu do fauny analizowanego terenu jest najbardziej charakterystyczny dla rejonu, pospolicie występujący nad wodami, bóbr europejski. Jest to największy przedstawiciel gryzoni na tym obszarze, można go spotkać nie tylko na terenie LGD, ale i w przeważającej części całego województwa podlaskiego. Wielkość populacji bobra szacuje się na około 10 000 sztuk.  


Historia i kultura obszaru LGD

Obszar LGD, z uwagi na fakt swego położenia w województwie podlaskim, stanowiącym wschodnie rubieże Polski był na przestrzeni dziejów świadkiem bujnego rozwoju oraz męczeńskiej martyrologii. Od zarania dziejów tereny te były rejonem granicznym i miejscem ścierania się wpływów i interesów polskich, ruskich, litewskich i krzyżackich. Jest to historyczny teren spotkań wielu kultur i religii, które przez wieki wzajemnie się przenikając rodziły tolerancję, czego przykładem jest Obrządek Greckokatolicki. O atrakcyjności kulturowej LGD świadczy dziedzictwo zachowane w formie materialnej i niematerialnej. Wśród zasobów materialnych można wyróżnić zabytkowe dworki i pałace wraz przynależnymi do nich parkami, grodziska, kościoły, kapliczki, stare chaty i młyny. 
Etnograficznie mieszkańcy LGD związani są z kulturą Podlasia, pomimo istnienia elementów innych otaczających ją kultur, jak kurpiowska, białoruska czy litewska. Kultywuje się tutaj tradycje i wykazuje dużą dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej i narodowej, nawiązującej do szlacheckiej historii tego zakątka Podlasia, gdzie ponad 50% mieszkańców stanowiła drobna szlachta.


Tradycja

Teren Stowarzyszenia obejmuje przeważającą cześć powiatu wysokomazowieckiego, będącego niekwestionowaną stolicą polskiego zaścianka. Kultywowanie tradycji to próba przypomnienia tego co zapomniane, pokazania tego co ciekawe, ocalenia tego co ważne.

 

POLECAMY STRONY: