Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej

W ramach działania wspierane mogą być inwestycje polegające na podejmowaniu lub rozwijaniu pozarolniczej działalności przez rolników lub członków ich rodzin w celu uzyskania dodatkowych dochodów.

Zakres wsparcia:

- świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

- świadczenie usług dla ludności

- sprzedaż hurtowa i detaliczna

- drobna wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo

- wykonywanie robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

- świadczenie usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem

- świadczenie usług transportowych

- świadczenie usług komunalnych

- przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

- magazynowanie lub przechowywanie towarów

- wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy

- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Wnioskodawcy: rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wysokość wsparcia: Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

- 100 tys. zł, lub

500 tys. zł. - w przypadku realizacji operacji dotyczących wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu 

przy czym kwota uzyskanej pomocy nie może przekraczać:

- 50% kosztów kwalifikowalnych lub

- 80% kosztów kwalifikowanych - w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika spowodowanej przez powódz lub obsunięcia się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich