Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

28 listopada odbyła się konferencja podsumowująca zadanie pn.: Głos Łączy Obywatelsko Sąsiadów dofinansowane ze środków Programu Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podczas spotkania omówiono wyniki raportu poświęconego problemom społeczeństwa zamieszkującego obszar LGD. Zadanie było zatem pierwszym etapem podejmowanych prac zmierzających do przygotowania strategii rozwoju obszaru LGD "Kraina Bobra".

Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w realizację przedmiotowego projektu i zachęcamy do dalszej współpracy nad wyznaczeniem ścieżek rozwoju obszaru LGD.


Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących strategii dalszego rozwoju obszaru LGD został zakończony.

Ideą organizacji debat było angażowanie obywateli w sprawy istotne dla rozwoju obszaru jaki zamieszkują, czyli krzewienie aktywnej postawy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Efektem spotkań jest diagnoza problemów jakie borykają lokalnych mieszkańców, a także zbiór przykładów ich rozwiązania.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w organizowanych spotkaniach.


Harmonogram kolejnych debat społecznych:

6 października w Wysokiem Mazowieckiem - mieszkańcy gminy i miasta Wysokie Mazowieckie, gmin Kulesze Kościelne, Rutki, Zambrów

8 października w Szepietowie - mieszkańcy gmin Szepietowo oraz Nowe Piekuty

29 października  w Czyżewie - mieszkańcy gminy Czyżew, Szumowo, Kołaki Kościelne

Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej.

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD pod numerem tel. 862757452 lub mailowo Turn on Javascript!.


Zapraszamy mieszkanców gmin: Ciechanowiec i Klukowo na debatę społeczną, dotycząca angażowania się w sprawy istotne dla rozwoju tychże gmin w kolejnych latach. Debata odbędzie się w Ciechanowcu, w restauracji Astoria przy ul. Plac 3 Maja 4, od godz. 9:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie poprzez przesłanie wypełnionego formularza.

formularz zgłoszeniowy


W dniach 19-20 sierpnia w Holonkach a także 9-10 września w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się warsztaty aktywizujące dla lokalnych liderów obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania- LGD „Kraina Bobra” i LGD „Bramna na Bagna”.

Dzięki Lechosławowi Chaleckiemu-trenerowi i właścicielowi firmy Szkoła Inspiracji, nauczyliśmy się w jaki sposób kształtować otaczającą Nas przestrzeń. Dowiedzieliśmy się jak motywować siebie i innych do kreowania pozytywnych zmian. Zostaliśmy zainspirowani do efektywnej współpracy zmierzającej do osiągnięcia wyznaczonych przez Nas celów.

Za to wszystko w imieniu organizatorów i uczestników- dziękujemy prowadzącemu.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za tak entuzjastyczny odbiór szkolenia, a także wyjątkowo aktywne uczestnictwo.

Wierzymy, że podjęta w ten sposób wspólna praca,  przyczyni się do realizacji celów LGD, jakim jest wszechstronny rozwój obszaru działania i poprawa jakości życia jego mieszkańców.


Rozpoczynamy debaty społeczne, dotyczące wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju obszaru LGD !!!

Pierwsze spotkanie, skierowane do mieszkańców: miasta i gminy Brańsk oraz gminy Rudka, odbędzie się 4 września (czwartek) od godz. 9:00 w restauracji "Gościniec Brański" w Brańsku, ul. Armii Krajowej 16A.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w/w gmin- przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego, a także wszystkich aktywnych obywateli, którzy pragną zabrać głoś w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.

Aby wziąć udział w  spotkaniu należy wypełnić deklarację zgłoszeniową (załączoną poniżej) i przesłać do LGD (mailem lub faksem- zgodnie z informacją na karcie zgłoszeniowej).

Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje ocena dotychczasowej działalności na rzecz społeczności lokalnej, a także motywacje do dalszej działalności (według opisu na karcie).

deklaracja zgłoszeniowa


Zapraszamy na drugie warsztaty aktywizujące, które odbędą się w Restauracji "Odessa" w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 9.10.09 (wtorek, środa).

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 29.08 do godz. 15:00 zgodnie z załączoną kartą.

karta zgłoszeniowa

program


Zapraszamy do udziału w warsztatach aktywizujących, skierowanych do lokalnej społeczności.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Holonkach (gm. Brańsk) w dniach 19-20.08 (wtorek, środa), w którym uczestniczyć mogą mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 14.08 (do czwartku) do godz. 15:00 zgodnie z załączoną kartą.

karta zgłoszeniowa

Program warsztatów w załączniku - program.


W okresie 1 lipca do 31 listopada 2014r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” realizuje zadanie pod nazwą „Głos Łączy Obywatelsko Sąsiadów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt zakłada wsparcie kompetencji społecznych oraz wzrost partycypacji obywateli z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra", na obszarze gmin głównie z powiatów: wysokomazowieckiego, bielskiego i zambrowskiego. Wsparcie to będzie się odbywać poprzez działania szkoleniowo-aktywizujące dla przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, prywatnego i społecznego).

Planuje się przeprowadzić warsztaty aktywizujące, które mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz motywowanie do podejmowanie inicjatyw na rzecz danej społeczności lokalnej.

Ponadto planuje się zorganizować 6 debat społecznych, prowadzonych głównie metodą warsztatową, poruszających następującą tematykę:

- aktywność społeczna mieszkańców obszaru objętego projektem,

- definicja i kompetencje społeczeństwa obywatelskiego,

- diagnoza problemów oraz oczekiwań społeczeństwa, a także wyznaczanie sposobów ich niwelowania.

Projekt kierowany jest do min. 72 przedstawicieli trzech sektorów.

Wzmocnieniem działań warsztatowych będą 2 konferencje regionalne inaugurująca i podsumowująca projekt.

Efektem materialnym będzie raport, pokazujący w sposób przekrojowy stan i kompetencje społeczeństwa obywatelskiego, w kontekście aktywności, dostrzegania problemów i oczekiwań, współdecydowania i kreowania działań rozwojowych.

Zdobyte doświadczenia beneficjenci będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz rodzimych organizacji, instytucji, firm.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz rozwoju Naszej społeczności lokalnej!!


W ramach Projektu FIO 1870 realizowanego w okresie 23.06-30.11.2009 r. o wartości ok. 40 tys. zł. „Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn”  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przeprowadziła 10 szkoleń gminnych, w których uczestniczyło 150 osób.

Na szkoleniach była okazja przybliżenia beneficjentom zasad partnerstwa trójsektorowego, zapoznania ich z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), pokazania sposobu pozyskiwania funduszy na potrzeby społeczności lokalnej i rozmów z najaktywniejszymi mieszkańcami danych gmin, którym na sercu leży poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

 Wójtowie poszczególnych gmin odpowiedzialni za nabór beneficjentów do projektu zaprosili osoby reprezentujące najróżniejsze środowiska: biznes prywatny, lokalne stowarzyszenia, gospodarstwa rolne, urzędy gmin, ośrodki kultury, zakłady pracy, spółdzielnie itp.

Od początku sierpnia do końca listopada nieprzerwanie funkcjonował punkt doradczo-konsultacyjny w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zakupiony sprzęt: laptop, rzutnik multimedialny i tablica flipchart wspomogły od strony technicznej zrealizować projekt na wysokim poziomie.

Po odbytych szkoleniach we wrześniu i październiku 2009 r., na podstawie ankiet kwalifikacyjnych, zostali wyłonieni animatorzy społeczności lokalnych i zakwalifikowani na wyjazd studyjny. Kolejnym krokiem projektu było uzbrojenie wybranej grupy osób w poczucie własnej wartości na trzydniowych warsztatach z zakresu podwyższania umiejętności interpersonalnych.

Dziesiątka wybranych animatorów, w towarzystwie osób funkcyjnych projektu i przedstawicieli organów LGD (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej), udała się na wizytę studyjną do trzech wybranych Lokalnych Grup Działania w Polsce.

     

Koordynator projektu - Józef Wyszyński

artykuł - Bagaż doświadczeń z projektem FIO


Szanowni Państwo!

Na początku lipca 2009 nastąpi rekrutacja beneficjentów do projektu „AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW WSI SPOSOBEM NA ROZWÓJ MAŁYCH OJCZYZN” – 15 osób z jednej gminy/miasta (należących do Stowarzyszenia LGD „Kraina Bobra”).

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się: członkowie LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i wszelkie inne osoby zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym, oraz wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju – zgodnie z zasadami Programu LEADER.

Szczegółowe informacje o projekcie (artykuł „Pierwsze pieniądze dla LGD „Kraina Bobra” i cały projekt) znajdują się na stronach internetowych wszystkich urzędów gmin/miast w których realizowane będzie zadanie i na stronie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego http://www.odr.pl/

Zgłoszenia przyjmują: wójtowie gmin/burmistrzowie, miast/, Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem i Bielsku Podlaskim.

Punkt konsultacyjny będzie zlokalizowany w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w pokoju nr 29. W punkcie tym informacji z zakresu partnerstwa trójsektorowego, roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, szczegółowej procedury zakładania stowarzyszeń, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą doświadczeni doradcy. Nieodzownymi narzędziami pracy, w punkcie, będą materiały dydaktyczne przygotowane na użytek projektu, Lokalna Strategia Rozwoju, na płytach CD, szereg publikacji wykorzystywanych w pracy doradczej i społecznej oraz portale internetowe ogólnodostępne.

Koordynatorem projektu jest pan Józef Wyszyński.