Zapytanie o cenę na realizację działań objętych LSR

17.11.2010 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usług doradczych dotyczących przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR.

 Zapraszamy do składania ofert w zakresie świadczenia usług doradczych dotyczących przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. tj. w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” w wymiarze: 500 godzin w ciągu roku.

Do oferty należy dołączyć informację nt. posiadanego  doświadczenia w realizacji usług doradczych z ww. dziedziny, zarówno firmy jak również poszczególnych osób zaangażowanych w realizację ww. usług. W wyborze oferty, oprócz jej ceny, brane pod uwagę będą także posiadane doświadczenie i kwalifikacje danej firmy oraz poszczególnych osób, świadczących ww. usługi.

Okres realizacji zamówienia: 01.01.2011 - 31.12.2011. Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2010 do godz. 15:00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.  Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu. Informacja na temat wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia.