Zaproszenie za Zebranie Zarządu Stowarzyszenia

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Członków.
  4. Stan prac przygotowawczych do nowej perspektywy finansowej- prace nad nową Lokalną Strategia Rozwoju, w tym dyskusja nad zakresem wsparcia w ramach PROW i RPO oraz zdiagnozowanymi potrzebami w zakresie rozwoju obszaru LGD.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie posiedzenia.