Zaproszenie na Zebranie Członków Zarządu

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia
  2. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wartości wskaźników określonych w LSR
  3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2015
  4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w 2014 roku
  6. Bieżące informacje nt. wdrażania nowej perspektywy 2014-2020
  7. Sprawy bieżące
  8. Zakończenie posiedzenia