Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Aktualny stan prac nad określeniem sytuacji Lokalnych Grup Działania w perspektywie finansowej 2014-2020.
  5. Zestawienie uwag zebranych podczas konsultacji społecznych w gminach objętych projektem. Przedstawienie raportu dotyczącego problemów lokalnego społeczeństwa i możliwości ich niwelowania.
  6. Omówienie dalszych etapów prac nad strategią rozwoju danego obszaru.
  7. Dyskusja oraz zakończenie obrad.