Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dn. 3.08.2010

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. Omówienie dotychczasowej realizacji zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady, złożonej przez Panią Joannę Jabłońską
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu organu decyzyjnego o nowego Członka
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  8. Wolne wnioski
  9. Zamkniecie obrad