Zaproszenie na szkolenie z dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w dn. 6.06.2011

Podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- kto może skorzystać z pomocy i na jaki zakres wsparcia

- jakie mogą być koszty kwalifikowalne

- jakie są obowiązki wnioskodawców w związku z realizacją inwestycji

Przedstawimy procedurę oceny i wyborów wniosków dokonywaną przez Radę Stowarzyszenia. Zaprezentujemy ponadto kartę oceny zgodności operacji z LSR oraz kartę oceny zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD.

Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny decyduje o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.

Omówione zostaną również załącznik, które należy złożyć wraz z wnioskiem.

Limity środków finansowanych w dyspozycji LGD w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 373 473,60

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 311 473,60

Szkolenie odbędzie w dn. 6.06.2011 o godz. 1000  w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie przy ul. Mickiewicza 1A, sala konferencyjna.

Serdecznie zapraszamy.