Zaproszenie na spotkanie informacyjne z małych projektów

Spotkanie poświęcone będzie ogólnym zasadom naboru wniosków z małych projektów. Przedstawione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

-        kto może skorzystać z pomocy i na jaki zakres wsparcia

-        jakie są obowiązki wnioskodawców w związku z realizacją inwestycji

Przedstawimy procedurę oceny i wyborów wniosków dokonywaną przez Radę Stowarzyszenia. Zaprezentujemy ponadto kartę oceny zgodności operacji z LSR oraz kartę oceny zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD.

Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny decyduje o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt. Limit środków finansowanych przeznaczonych na ten nabór wynosi 579 828,64 zł.

Serdecznie zapraszamy.


Ponadto przypominamy, iż w celu  ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.