Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dn. 5.10.2011

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.

4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.

5. Ocena i wybór operacji w ramach konkursu na małe projekty, zgodnie z procedurą

a)    Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.

b)   Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

c)    Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

d)    Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

e)    Sporządzenie listy operacji ocenionych, a także jej publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.

f)     Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania w formie uchwały Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

6. Ponowna ocena zmienionego zakresu operacji w ramach wniosku, który wpłynął w trakcie trwania konkursu z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, zgodnie z procedurą:

a)    Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

b)   Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

c)    Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

d)    Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania w formie uchwały Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

e)    Aktualizacja listy operacji wybranych do finansowania, a także jej publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.

7. Ponowna ocena zmienionego zakresu operacji w ramach wniosku, który wpłynął w trakcie trwania konkursu z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zgodnie z procedurą:

a)    Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

b)   Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

c)    Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

d)    Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania w formie uchwały Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.

e)    Aktualizacja listy operacji wybranych do finansowania, a także jej publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.

8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 6 i 7. Ponowna ocena dwóch wniosków w ramach konkursu z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wynika z faktu, iż wnioskodawcy, zwrócili się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o zmianę zakresu rzeczowo- finansowego planowanych do realizacji operacji. Operacje te, po ocenie przez Członków Rady LGD, znalazły się na liście operacji wybranych, lecz nie dofinansowanych z powodu niemieszczenia się w limicie środków przeznaczonych na dany konkurs. Po zmniejszeniu wnioskowanej pomocy istnieje możliwość ich dofinansowania, tym samym wykorzystania w całości przeznaczonych na nabór środków, przy czym wiąże się to z koniecznością ponownej oceny tych operacji przez Członków Rady LGD.

Wszelkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, będą udostępnione w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 27 września - 4 października br. w godzinach: 8.00-15.30.