Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w organach Stowarzyszenia.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  7. Omówienie raportów z kontroli przeprowadzonych w Stowarzyszeniu przez Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego oraz Urząd Skarbowy.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 Ad. 4. Przyjęcie uchwały wynika z utworzenia Podlaskiej Sieci LGD, do której przystępują wszystkie LGD w województwie. Sieć województwa przystąpi do sieci krajowej i następnie krajowa do sieci europejskiej.

Ad. 5 W związku z rezygnacją Członków z poszczególnych funkcji niezbędne jest podjęcie stosownych uchwał.

Ad. 6 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikają z konieczności zmian w harmonogramie naboru wniosków, składu osobowego i ilościowego organów Stowarzyszenia.

projekty uchwał 27.10.2011

projekty uchwał uzupełnione 31.10.2011