Zapraszamy do udziału II Podlaskim Forum Agroturystycznym
II Podlaskie Forum Agroturystyczne odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie.
Konferencja ma na celu integrację, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej oraz kwaterodawcami. Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie bezzwrotnego źródła finansowania agroturystyki, wprowadzanie żywności do obrotu, jak również aspekty podatkowe w ramach prowadzonej działalności rolnej. Dodatkowo zaprezentowany zostanie raport pn. Priorytety działań na rzecz agroturystyki w województwie podlaskim.
 
Sekretariat przedsięwzięcia oraz rejestrację uczestników prowadzi PROT. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników z jednej instytucji/ gospodarstwa w przypadku ograniczonej dostępności miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze przyjmowane są do dnia 2 grudnia 2013 r. do godz. 12:00.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Szczegółowy przebieg transportu będzie rozesłany drogą elektroniczną.
 
Kontakt: Urszula Łaszczewska, e-mail: Turn on Javascript!; tel. 85 732 68 31.
Więcej informacji:
http://www.podlaskieit.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=671&cntnt01returnid=58
 
Serdecznie zapraszamy właścicieli gospodarstwa agroturystycznych z terenu naszej LGD do udziału w Forum.