Zakładanie gospodarstw agroturystycznych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wśród licznych zapytań powtarza się kwestia przygotowania pomieszczeń lub budynków pod potrzeby turystów. Należy jednak pamiętać o następujących zasadach:

- możliwy jest remont pomieszczeń do wyłącznej dyspozycji gości /wykluczone są prace w pomieszczeniach wspólnych typu łazienka, kuchnia/

- przy pracach remontowo-modernizacyjnych całego budynku mieszkalnego koszt kwalifikowalny /np. wymiany pokrycia dachowego lub wykonanie elewacji/ obliczany jest proporcjonalnie do powierzchni budynku przeznaczonej do dyspozycji turystów.

- pomieszczenia sypialniane dla turystów muszą znajdować się w budynku mieszkalnym, zaś pomieszczenia dziennego pobytu typu jadalnia, pokój telewizyjny, siłownia mogą znajdować się w budynkach niemieszkalnych

- proste inwestycje odtworzeniowe /np. wymiana skorodowanego pokrycia dachowego budynku na nowe pokrycie blachą/ są kosztami niekwalifikowanymi

- planując do wyłącznej dyspozycji turystów więcej jak 5 pokoi sypialnianych należy mieć na uwadze dopełnienie obowiązku uiszczania podatku dochodowego

- prace wykonane samodzielnie/ we własnym zakresie/ są kosztem niekwalifikowalnym

- przy nadbudowie budynku mieszkalnego, gdzie wszystkie pokoje na kondygnacji będą przeznaczone dla turystów koszt wykonania tego typu prac może być w całości kwalifikowalny

- prace remontowe-modernizacyjne mogą być wykonywane jedynie w istniejących budynkach mieszkalnych /dokończenie budowy w postaci wykonania posadzek lub dokończenia pokrycia dachowego jest kosztem niekwalifikowalnym/


Prowadząc gospodarstwo agroturystyczne możliwe jest skorzystanie z całkowitego zwolnienie z podatku dla osób osiągających dochody z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych, przy spełnieniu równocześnie poniższych warunków:

  1. wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych /nie podlegają zwolnieniu z podatku dochody uzyskane z wynajmowania domków turystycznych, a także pomieszczeń w budynkach np. gospodarczych/
  2. budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje należą do gospodarstwa rolnego
  3. pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku /oznacza to, że zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe, wynajmowania robotnikom sezonowym, podnajmowania mieszkań i innych tego typu sytuacji/
  4. budynki mieszkalne w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich, poza granicami administracyjnymi miast
  5. liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (do tej liczby wlicza się jedynie pokoje sypialniane, bez jadalni, bawialni, werandy, innych pomieszczeń ogólnie dostępnych).

Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia te warunki, nawet, jeżeli osiąga dodatkowe dochody z innego tytułu, na przykład działalności handlowej. Zwolnienie obejmuje także dochody uzyskane z tytułu wyżywienia gości mieszkających w wynajmowanych pokojach. Dochody zwolnione w tej sytuacji z opodatkowania nie łączą się dla celów podatkowych z innymi dochodami, nie wpływają także na wysokość innych podatków, poza podatkiem VAT.