Ważny obowiązek składania ankiet monitorujących
Każdy beneficjent, który otrzymał płatność zobowiązany jest do złożenia ankiety monitorującej
- do biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”
w ciągu 30 dni od wypłaty środków.
Ankieta dostępna jest w biurze LGD oraz na stronie http://www.krainabobra.eu/dokumenty/ankieta-monitorująca.html
 
Poza tym każdy beneficjent który otrzymał płatność zobowiązany jest  do złożenia ankiety monitorującej do:
- Urzędu Marszałkowskiego – w przypadku dz. małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi, lub
- Oddziału Regionalnym ARiMR – w przypadku dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
w terminie określonym w umowie.
Ankiety dostępne są na stronach internetowych Instytucji Wdrażających oraz w ich siedzibach.

dz. małe projekty
Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich:
- w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej [1]
- najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna [2].

dz. Odnowa i rozwój wsi - dotyczy tylko typu operacji: Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki
Beneficjent zobowiązuje się złożyć do składania ankiet monitorujących w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na wzorze udostępnionym przez Samorząd Województwa
- w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna, przez 5 kolejnych lat kalendarzowych;

dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dz. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent zobowiązuje się:
- w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej [3]
- najpóźniej do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym otrzymana została ostatnia ostateczna [4]
 

[1] Dotyczy osób fizycznych.
[2] Dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
[3] Dotyczy osób fizycznych.
[4] Dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.