VIII Regionalny Konkurs Ekologiczno-Plastyczny pod hasłem: Kraina Bobra
1. Cele konkursu
- upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw ekologicznych poprzez uświadomienie możliwości powtórnego wykorzystania odpadów do celów artystycznych
- rozwój twórczości plastycznej wśród mieszkańców naszego regionu
- rozwój współpracy pomiędzy placówkami oświaty i kultury naszego regionu
 
Uczestników konkursu zapraszamy do dowolnej interpretacji tematu „Kraina Bobra”
Organizatorzy mają nadzieję, iż pro-ekologiczne działania plastyczne zachęcą uczestników konkursu do troski o otaczające środowisko poprzez zwracanie większej uwagi na selektywne postępowanie z odpadami gospodarstwa domowego.

2. Organizatorzy oraz sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka

Honorowy patronat: Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

3. Uczestnicy, zasady konkursu
- do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorosłych (dokładne granice administracyjne zamieszkania uczestników nie zostały określone)
- kategorie konkursowe, w których oceniane będą prace plastyczne:
   1- Kluby Przedszkolaka, przedszkola, zerówki
   2- szkoła podstawowa kl. I- III
   3 – szkoła podstawowa kl. IV-VI
   4 – gimnazjum, szkoła średnia i dorośli
- każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę; prace zbiorowe nie będą oceniane
- prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania podczas transportu nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu; prace, które nie zostaną nagrodzone można odebrać wyłącznie osobiście w GOK-u do końca maja b.r.
- każda praca powinna być opisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy – ucznia; imię i nazwisko opiekunki lub opiekuna, telefon kontaktowy). Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem
format pracy: A3 lub A4 (inne formaty dyskwalifikują pracę), technika: dowolne materiały plastyczne koniecznie z wykorzystaniem odpadów, które mogą być poddawane recyklingowi: folia, stare czasopisma, ścinki drewna, elementy metalu i plastiku, suszonych roślin, sznurek,  itd.
- zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora; prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium
 
informacje pod nr tel. 86 275 52 69 lub mailowo Turn on Javascript! ; wt.- pt. 9.00- 16.00 - Anna Kazimierczuk - instruktor GOK-u
Prace proszę nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2012 r. (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
18-220 Czyżew
ul. Mazowiecka 34

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o szczegółach odbioru nagród. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie imprezy „Nasza Ziemia” – o terminie poinformujemy telefonicznie wszystkich laureatów, informacje zostaną również zamieszczone na stronie www.gokczyzew.pl

Komisja konkursowa przyzna nagrody najciekawszym pracom; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu konkursu.
- szkoły, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania (będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu w biurze GOK lub będą przesyłane pocztą)
- opiekunowie otrzymają „zaświadczenia o przygotowaniu podopiecznych do udziału w konkursie” na podstawie pisemnej prośby dołączonej do przekazywanych GOK-owi prac konkursowych (będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu w biurze GOK lub będą przesyłane pocztą)