Trwają konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju - za nami już 10 spotkań

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z tym aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne, dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju- nadrzędnego dokumentu Stowarzyszenia, który określa jego misje, cele i podejmowane działania, wynikające z dogłębnej analizy obszaru działalności LGD.

Podczas konsultacji społecznych uczestnicy spotkań wspólnie określają mocne i słabe strony identyfikowanego obszaru, a także szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. W oparciu o tę diagnozę definiują cele pracy nad obszarem, a także wskazują przykłady działań, które przyczyniają się do niwelowania określonych problemów. Uczestnicy spotkań analizują także do jakich grup społecznych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno- ekonomicznej, należy kierować wsparcie w pierwszej kolejności.

Wszystkie wnioski z konsultacji będą stanowiły podstawę dalszej działalności Stowarzyszenia. Taki oddolny charakter prowadzonej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców przyczyni się do efektywniejszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” (a już niedługo pod nową nazwą „Brama na Podlasie”) w kolejnych latach będzie wspierała mieszkańców w obszarze edukacji (poprzez zwiększenie jakości kształcenia w placówkach przedszkolnych, placówkach kształcenia ogólnego, kształcenie ustawiczne osób dorosłych, nabywanie odpowiednich kompetencji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), gospodarki (za pośrednictwem wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, a także osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej), w obszarze infrastruktury wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i kulturalnych, czy też poprzez renowację obiektów zabytkowych.

Za nami już spotkania w 10 gminach: Ciechanowiec, Klukowo, miasto i gmina Wysokie Mazowieckie, Rudka , Kulesze Kościelne, miasto i gmina Brańsk, Nowe Piekuty i Szepietowo. Zapraszamy na dalsze spotkania zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej.