Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nowej Strategii

W odniesieniu do art. 47 i 49 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 131, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Stowarzyszenie wystąpiło do:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz  do

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

z odpowiednimi wnioskami o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii na lata 2014-2020. 

W odpowiedzi na złożone wnioski Stowarzyszenie uzyskało następujące odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie stwierdza konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu LSR Brama na Podlasie 2014-2020 - pismo

- Podlaski Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdza, iż zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LSR Brama na Podlasie na lata 2014-2020 - pismo