Podsumowanie szkolenia z Małych projektów

31 sierpnia 2011r. w siedzibie LGD przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na małe projekty, tj. operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych z obszaru LGD, zainteresowani możliwością ubiegania się o dofinansowanie na realizację operacji, w ramach dopuszczalnego zakresu wsparcia z małych projektów.

Przekazane przez pracowników biura Stowarzyszenia treści, dotyczyły min. zakresu wsparcia, rodzajów beneficjentów, przykładów małych projektów, procedur związanych z przyjmowaniem i ocenianiem operacji oraz najczęściej popełnianych błędów podczas wdrażania małych projektów.  Zaprezentowano dotychczas zrealizowane małe projekty  w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Kraina Bobra”. Omówiono również  zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Przypominamy, iż od 29.08 do 26.09.br trwa konkurs na małe projekty. Szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy wraz z obowiązującą dokumentacją znajdują się w zakładce Konkursy/Małe projekty. Należy pamietać, iż warunkiem niezbędnym do wybrania operacji do finansowania jest zgodność projektu z wybranym celami i przedsięwzięciem realizowanymi przez LGD. Dla ułatwienia wypełnienia pkt. 13.2.2 wniosku poniżej umieszczamy informacje o celach i przedsięwzięciach z LSR 'Kraina Bobra".

cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Zapraszamy wszystkich, którzy mają możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację małego projektu, do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach aktualnego konkursu.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia.

prezentacja 31.08.11-male projekty (ze względu na dużą pojemność pliku należy przed jego otwarciem zapisać go na dysku komputera)