Podsumowanie naboru wniosków z małych projektów

Jeden z wniosków nie podlegał ocenie ponieważ nie został złożony w miejscu i terminie zgodnym z Informacją o naborze. Wnioski, które podlegały ocenie nie wyczerpują całego limitu środków przewidzianych na konkurs.

Najwięcej wniosków złożono na następujące zakresy operacji:

  • zakup wyposażenia do świetlic
  • zagospodarowanie terenu
  • renowacja stawów
  • przygotowanie boisk
  • opracowanie publikacji tematycznych
  • renowacje elementów zabytkowych
  • imprezy kulturalne

Przypominamy, że kolejny nabór wniosków z małych projektów odbędzie się w I kw. 2012 roku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, który złożyli wnioski.