Od lutego br. zmiany w małych projektach

Na mocy rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania  pomocy na działanie „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013, wprowadzono kilka zmian dotyczących tzw. małych projektów. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wysokość pomocy na jeden projekt, a także  limit przypadający na jednego beneficjenta w okresie wdrażania Programu.

Według nowych zasad:

- wysokość przyznanej pomocy na jeden mały projekt nie może być większa niż 50 tys zł.,

- limit możliwych do wykorzystania środków, przypadających na jednego beneficjenta w okresie wdrażania PROW 2007-2013, wynosi 200 tys. zł., zaś w przypadku beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, limit ten wynosi 50 tys. zł.

Treść rozporządzenia znajduje się w zakładce Dokumenty/Akty prawne.