Obowiązki beneficjentów w zakresie właściwego oznakowania inwestycji

Jeżeli inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW na lata 2007-2013 i jej całkowity koszt przekracza 50 000 euro, beneficjent zamieszcza tablicę informacyjną, natomiast jeżeli koszt inwestycji przekracza 500 000 euro, zamieszczana jest tablica reklamowa.
W przypadku działań Osi Leader obowiązek wizualizacji materiałów informacyjnych, np. broszur, ulotek, polegający na zamieszczeniu na stronie tytułowej następujących elementów:

- logo Unii Europejskiej wraz z napisem poniżej flagi: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

- odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego,

- informacja o współfinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej,

- odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2007­2013 - MRiRW,

- logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- logo Leader (w związku z realizacją działań w ramach Osi LEADER), dotyczy lokalnych grup działania, które podpisały umowy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania".

Ksiega wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013