Obowiązek oznakowania operacji realizowanych z małych projektów

W związku z pojawiającymi się coraz częściej wątpliwościami dotyczącymi oznakowania operacji przypominamy, że zgodnie z §5 ust 4f umowy przyznania pomocy: Beneficjent jest zobowiązany do informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFRROW zgodnie z przepisami pkt 3. i 4. Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy podkreślić, iż zgodnie z §12 ust 7 w przypadku niewypełnienia ww. zobowiązania Beneficjent zwraca przyznaną pomoc, jeżeli pomimo wezwania przez Samorząd Województwa do wypełnienia tego zobowiązania nadal go nie wypełnia.

Zgodnie z Księgą wizualizacji PROW każdorazowo gdy realizacja projektu będzie współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, beneficjent pomocy ma obowiązek umieszczenia stosownej informacji o udziale finansowym Wspólnoty (niezależnie czy jest to projekt inwestycyjny czy nieinwestycyjny).

Poniżej prezentujemy przykłady oznakowania operacji realizowanych ze środków LGD „Kraina Bobra”

                                               

                       oznakowanie drzwi wejściowych do świetlicy                                oznakowanie na zewnetrznej okładce przewodnika turystycznego  
                                          w Jabłoni Kościelnej                                                                             "Ciechanowiec i okolice"
 
Szczegółowe informacje na temat oznakowania znajdują się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013