Nabór wniosków w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji"

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.

Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

Wysokość środków

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł.

Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 209 100,00 zł.

Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

  • Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 2 miesiące.
  • Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 01.08.2015 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 30.09.2015 r.

 Kto może otrzymać Mikrodotację?

  • Grupa nieformalna - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.
  • Grupa samopomocowa - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby,
    a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
  • Młoda organizacja pozarządowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 Kryteria wyboru Wniosków

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych Regulaminie:

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap - Ocena merytoryczna

Termin i warunki składania Wniosków:

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20.05.2015 r. do dnia 15.06.2015 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji do pobrania na stronie www.fir.org.pl

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

Kontakt:

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: Turn on Javascript!