Nabór do PO FIO 2012
Trwa nabór projektów do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 2012, planowany koniec składania projektów to 13 lutego 2012 r.
O środki w ramach Programu mogą ubiegać się takie organizacje, jak stowarzyszenia, w tym Lokalne Grupy Działania, OSP i in.
W ramach projektu można tworzyć też w projekcie partnerstwa publiczno-społeczne i in.
Maksymalna dotacja w ramach jednego z czterech priorytetów programu wynosi 200 tys. zł.
W przypadku dotacji w przedziale 10–40 tys. zł, jako 10% wkład  własny mogą być zastosowane środki własne niefinansowe (praca wolontariusza).
 
Projekty winny się wpisywać w następujące priorytety
I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, m. in.
 - Aktywizacja kobiet w życiu publicznym,
 - Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej,
 - Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalny i in.
 
II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, m. in.
 - Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na
wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie.
 
III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne, m in.
 - Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży,
 - Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych,
 - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa,
 - Promocja zdrowia,
 - Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna i in.
 
IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;
 - Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa.
 
Żródło:
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html
 
Tomasz Śnieciński
Gł. specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi