Lokalne Grupy Działania a planowanie strategiczne przyszłego okresu programowania
Seminarium  zorganizowane zostało w hotelu "Knieja" w Supraślu. Celem seminarium była odpowiedź na sygnalizowaną przez lokalne grupy działania potrzebę zaplanowania wspólnych działań dotyczących przyszłej realizacji PROW. Seminarium było szansą na aktualizację i wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju podlaskich lokalnych grup działania, wymiany doświadczeń oraz przygotowania wspólnego stanowiska w kontekście dyskusji trwającej w województwie dotyczącej przyszłej perspektywy finansowania.
Przebieg seminarium był następujący:
1. Stan prac nad dokumentami strategicznymi województwa podlaskiego i PROWu w zakresie CLLD/RLKS
2. Prezentacja stanu prac nad instrumentem CLLD w Polsce i Europie
3. Wprowadzenie do strategicznego planowania nowych strategii (umowa Partnerstwa /PROW/ wnioski płynące z GTL)
4. Co powinna zawierać strategia wielofunduszowa - oczekiwane wyniki prac
5. Analiza i aktualizacja zakresów dokumentów strategicznych LGD w kontekście kierunków i dokumentów strategicznych (SWOT, Cele główne i cele szczegółowe, zakres przedsięwzięć planowanych w ramach CLLD)
  
 Przedstawiciele LGD „Kraina Bobra” wraz z przedstawicielami LGD Brama na Bagna i Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca pracowali w grupie roboczej pod kierunkiem wykładowcy Marty Małeckiej-Dobrogowskiej.
 
foto: Forum Inicjatyw Rozwojowych