Krajowe Forum Lokalnych Grup Działania w Supraślu
Konferencję objął patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Stanisław Kalemba.  
 
Cele Forum:
- wymiana doświadczeń, identyfikacja wartości dodanej oraz podsumowanie dokonań we wdrażaniu podejścia LEADER w Polsce w latach 2004-2013.
- wskazanie możliwych rozwiązań i pojawiających się barier w procesie programowania podejścia LEADER w Polsce w latach 2014‑2020, ze szczególnym uwzględnieniem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS, ang. Community Led Local Development – CLLD).
- popularyzacja dobrych przykładów realizacji podejścia LEADER.
 
Program Forum:
1. Plenarny panel dyskusyjny: LEADER w Europie i w Polsce z perspektywy LGD oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2. Dokonania podejścia LEADER w Europie i w Polsce. Kontynuacja dyskusji z udziałem uczestników konferencji i gości zagranicznych – praca w grupach na tematy wyłonione wcześniej przez uczestników w formule otwartej (typu Open Space)
3. Sesja plenarna: okres przejściowy w programowaniu funduszy unijnych z perspektywy   różnych szczebli
4.Osiągnięcia lokalnych grup działania - prezentacje
5. Wykorzystanie doświadczeń z wdrażania   podejścia LEADER w tworzeniu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność   (RLKS)
6. RLKS w Europie i w Polsce: Panel dyskusyjny z udziałem instytucji zarządzających z Polski i innych krajów UE (panel dyskusyjny z udziałem gości zagranicznych)
7. Warsztaty regionalne.
 
W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób. Wszyscy uczestnicy współtworzyli spotkanie poprzez udział w dyskusjach i warsztatach.