Konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659 oraz z 2012 r. poz. 311) istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe środki.

LGD zainteresowana możliwością pozyskania dodatkowych środki powinna złożyć wniosek w odpowiedzi na ogłoszony nabór. Termin składania wniosków: od 2 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Do wniosku należy przygotować projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w którym należy ująć nowe cele lub przedsięwzięcia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszarów do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących proponowanych celów szczegółowych i przedsięwzięć.

Poniżej  umieszczamy:

- propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

- formularz własnych propozycji zmian LSR

Własne propozycje prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: Turn on Javascript! lub pocztą tradycyjną na adres: Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie do 21 czerwca.

 Zachęcamy do współpracy.