IV Forum Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego za nami

Forum odbyło się w dn. 16-17 październik 2014 w Ciechanowcu przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 Lokalnych Grup Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w dyskusjach.

Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego przedstawiła ogólne proponowane w PROW 2014-2020 założenia LEADER’a.

Pani Diana Seweryńska Kierownik Referatu ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego omówiła zasady zakończenie LEADER’a w perspektywie finansowej 2007-2013. Ponadto zwróciła uwagę na niezmiernie ważny aspekt rozliczenia poszczególnych LGD z zaplanowanych zadań.

Pani Joanna Sokólska ekspert ds. Leadera omówiła funkcjonowanie LGD wdrażających wielofunduszowe LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 w świetle projektu ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność. Ponadto zaprezentowała Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania LSR zredagowany w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader. Poradnik będzie niezbędny LGD w przygotowaniu nowych wielofunduszowych strategii.

Pan Lechosław Chalecki właściciel firmy Szkoła Inspiracji przedstawił wykład nt. Interpretacji i jej wpływ na efektywność pracy w zespole.

Pani Katarzyna Śniecińska z LGD „Kraina Bobra” przedstawiła wykorzystanie środków z PROW 2007-2013 na wybranych przykładach z obszaru LGD „Kraina Bobra”.

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Bardzo ożywiona dyskusja sprzyjała wymianie poglądów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali po dwa podręczniki dotyczące wytycznych w zakresie przygotowania nowych strategii: Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.

Wszyscy uczestnicy Forum wyrazili potrzebę organizowania kolejnych spotkań i dyskutowania nad zasadami przygotowania i realizacji wielofunduszowych LSR. Kwestia jest niezmiernie ważna z uwagi na fakt, iż woj. podlaskie jako jedno z trzech w kraju będzie wdrażać LEADERA w ramach RLKS -Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W praktyce oznacza to znacznie większe środki finansowe do dyspozycji LGD na realizację inicjatyw oddolnych.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnikom przygotował Hotel „Nowodwory” położony w malowniczej okolicy w sąsiedztwie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

W imieniu uczestników składamy serdeczne podziękowanie Sekretariatowi Regionalnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego za możliwość zorganizowania spotkania i wymiany doświadczeń.