Doradztwo oraz konsultacje indywidualne z dz. małe projekty.
Od 1 stycznia 2014 r. koszt jednej godziny pracy/usług świadczonych nieodpłatnie wynosi 20,96 zł.
 
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji do finansowania: uzyskanie minimum 40 pkt z maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
 
Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie:
1. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
- promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych lub
2. promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: kultywowanie:
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- języka regionalnego i gwary,
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 
Szczegółowy zakres małych projektów: http://www.krainabobra.eu/informacje-o-dzialaniach-prow-2007-2013/male-projekty3.html
 
Maksymalna wysokość dofinansowania - 50 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
Minimalna wartość projektu - 4,5 tys. zł., maksymalna wartość projektu - 100 tys. zł.
 
Limit możliwych do wykorzystania środków, przypadających na jednego beneficjenta w okresie wdrażania PROW 2007-2013, wynosi 200 tys. zł., zaś w przypadku beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, limit ten wynosi 50 tys. zł.
 
Przypominamy, iż za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Kontakt telefoniczny - 86 275 74 52 lub e-mailowy – Turn on Javascript! lub bezpośrednio w biurze ul. Mickiewicza 1a w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 3.