Doradztwo oraz konsultacje indywidualne z dz. małe projekty
Zainteresowanym przypominamy najważniejsze kwestie dotyczące małych projektów.
 
Beneficjent:
- osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze, lub
- osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadząca działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa
 
Maksymalna wysokość dofinansowania - 50 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
Minimalna wartość projektu - 4,5 tys zł., maksymalna wartość projektu - 100 tys. zł.
 
Limit możliwych do wykorzystania środków, przypadających na jednego beneficjenta w okresie wdrażania PROW 2007-2013, wynosi 200 tys. zł., zaś w przypadku beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, limit ten wynosi 50 tys. zł.

Kontakt telefoniczny - 86 275 74 52 lub e-mailowy – Turn on Javascript! lub bezpośrednio w biurze ul. Mickiewicza 1a w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 3.