Beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych.
Beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 zobowiązani są m.in. do zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie beneficjenta:
- tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, jeśli całkowity koszt operacji przekracza 50 000 euro,
albo
- tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, jeśli całkowity koszt operacji przekracza 500 000 euro
    
wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w
opublikowanej również na stronach internetowych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
 
                                                                             
 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszło  w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650)  określające średni kurs złotego w stosunku do euro na poziomie 4,0196 zł.
Obowiązek zamieszczania ww. tablicy informacyjnej/tablicy reklamowej istnieje w przypadku, gdy całkowity koszt operacji  rozumiany jako suma wszystkich kosztów (tj. kwalifikowalnych i niekwalifikowanlych) poniesionych w związku ze zrealizowaną operacją przekracza odpowiednio 200 980 zł (50 000,00  zł x 4,0196) i 2 009 800 zł (500 000,00 x 4,0196).
 
Szczegółowe terminy zamieszczenia i eksponowania ww. tablic informacyjnych/tablic reklamowych regulują przepisy umów przyznania pomocy zawarte w ramach poszczególnych działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 a wywiązanie się beneficjentów z obowiązku ich zamieszczenia podlega kontroli przez ARiMR.
 
źródło: ARiMR