Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W ramach działania wspierane mogą być inwestycje polegające na tworzeniu lub rozwoju działalności mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich w zakresie:

- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

- usług dla ludności

- sprzedaży hurtowej i detalicznej

- drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa

- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

- usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem

- usług transportowych

- usług komunalnych

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

- magazynowania lub przechowywania towarów

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Wnioskodawcy:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne

- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

Wysokość wsparcia:

- 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

- 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

- 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie  co najmniej 3 miejsc pracy,

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.

Poziom pomocy: nie może przekroczyć 300 tys. zł nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.