Odnowa i rozwój wsi
Odnowa i rozwój wsi
 
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dotowane będą projekty, których celem jest:
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich
- wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich
 
Refundacji podlegają koszty:
- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sporto­we i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłob­ków
- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury lub targowisk
- budowy, przebudowy lub remontu obiektów spor­towych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli
- zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
- związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
- urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
- budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
- zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
- rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury
- odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
-zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
- odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
- wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie
- zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich, koniecznego do realizacji operacji
- zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
- ogólne które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
 
Wnioskodawcy:
- gminy lub instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
- kościoły lub związki wyznaniowe
- organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.